LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE

LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE DE PLATA

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr.1, judeţul Harghita, C.I.F. 4367981, telefon 0266-345604, fax 0266-345712, email consgalautas@gmail.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:: Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 100 din 28 .11.2019; conform O.U.G. nr. 57/2019; teren în suprafață de 1054 mp, proprietate publică a comunei Gălăuțaș, situat în cadrul u.a.t. Bilbor, județul Harghita, UP VI Gălăuțaș, amplasament silvic, carte funciară 50988, nr. cad. 50988%, aferent perimetrului Păltiniș Sud, județul Harghita, pentru exploatare apă minerală naturală, către societatea ce deține licență de exploatare.
  3. Informații privind documentația de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe suport de hârtie, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita. Persoană de contact: dl Țăran Ioan-viceprimar, tel 0266-345604.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: 50 lei-contravaloare caiet de sarcini, la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Toplița.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 24/01/2020, ora 10,00.

  1. Informații privind ofertele:: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 05/02/2020, ora 15,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș (comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 1, județul Harghita).

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:: 1 exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 06/02/2020, ora 11,00.Primăria comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Judecătoria Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Harghita, tel. 0266-341230, jud-toplita@just.ro; 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de soluționare a contestațiilor.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 13/01/2020.

Share This:

Anunt important

Share This:

Ziua Nationala in comuna noastra!

Share This:

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Galautas-alegeri Presedintele României

Share This:

Dispozitie afisaj electoral-alegerea Presedintelui Romaniei 2019

Share This:

ANUNȚ MĂSURĂTORI CADASTRU

Share This:

Anunț public autorizație de mediu

Comuna Gălăuțaș,cu sediul în Comuna Gălăuțaș ,Sat Gălăuțaș, NR.1,Județul Harghita,anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu în scopul desfășurării activității”SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ”pe amplasamentul din localitatea  Gălăuțaș.Observații sau reclamații se pot depune la sediul APM Miercurea Ciuc,Strada Marton Aron 43,Miercurea Ciuc de luni până … Citeste mai mult