Anunt important

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr.1, judeţul Harghita, C.I.F. 4367981, telefon 0266-345604, fax 0266-345712, email consgalautas@gmail.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:: Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 100 din 28 .11.2019; conform O.U.G. nr. 57/2019; teren în suprafață de 1054 mp, proprietate publică a comunei Gălăuțaș, situat în cadrul u.a.t. Bilbor, județul Harghita, UP VI Gălăuțaș, amplasament silvic, carte funciară 50988, nr. cad. 50988%, aferent perimetrului Păltiniș Sud, județul Harghita, pentru exploatare apă minerală naturală, către societatea ce deține licență de exploatare.
  3. Informații privind documentația de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe suport de hârtie, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita. Persoană de contact: dl Țăran Ioan-viceprimar, tel 0266-345604.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: 50 lei-contravaloare caiet de sarcini, la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Toplița.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 24/01/2020, ora 10,00.

  1. Informații privind ofertele:: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 05/02/2020, ora 15,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș (comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 1, județul Harghita).

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:: 1 exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 06/02/2020, ora 11,00.Primăria comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Judecătoria Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Harghita, tel. 0266-341230, jud-toplita@just.ro; 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de soluționare a contestațiilor.
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 13/01/2020.

Share This:

Bookmark the permalink.