Share This:

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare de către autoritățile administrației publice locale:

 

 1. Prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, vizează prorogarea: în anul 2020, primul termen de plată pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie.
 2. Precizăm faptul că și termenul pentru depunerea Raportului de evaluare este prorogat la primul termen de plată, adică 30 iunie 2020.
 3. VII din O.U.G. nr. 29/2020, vizează exclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere, care conform Codului de procedură fiscală se aplică doar pentru impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se datorează un alt tip de accesorii, și anume majorări de întârziere.

În concluzie, prevederile art. VII alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 29/2020, nu se aplică impozitelor și taxelor locale.

 1. Art. VII alin. (3) și (4) se aplică impozitelor și taxelor locale în sensul că nu încep sau se suspendă executările silite prin poprire pe perioada stării de urgență și pe încă 30 de zile de la încetare, cu excepția titlurilor executorii stabilite prin hotărâre a instanței, rămasă definitivă ce a vizat și realizarea de infracțiuni.

Compartiment Taxe și Impozite Locale

COMUNA GĂLĂUȚAȘ

 

Share This:

LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE

LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE DE PLATA

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr.1, judeţul Harghita, C.I.F. 4367981, telefon 0266-345604, fax 0266-345712, email consgalautas@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:: Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 100 din 28 .11.2019; conform O.U.G. nr. 57/2019; teren în suprafață de 1054 mp, proprietate publică a comunei Gălăuțaș, situat în cadrul u.a.t. Bilbor, județul Harghita, UP VI Gălăuțaș, amplasament silvic, carte funciară 50988, nr. cad. 50988%, aferent perimetrului Păltiniș Sud, județul Harghita, pentru exploatare apă minerală naturală, către societatea ce deține licență de exploatare.
 3. Informații privind documentația de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe suport de hârtie, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita. Persoană de contact: dl Țăran Ioan-viceprimar, tel 0266-345604.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: 50 lei-contravaloare caiet de sarcini, la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Toplița.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 24/01/2020, ora 10,00.

 1. Informații privind ofertele:: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 05/02/2020, ora 15,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș (comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 1, județul Harghita).

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:: 1 exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 06/02/2020, ora 11,00.Primăria comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Judecătoria Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Harghita, tel. 0266-341230, jud-toplita@just.ro; 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de soluționare a contestațiilor.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 13/01/2020.

Share This:

Anunt important

Share This:

Ziua Nationala in comuna noastra!

Share This:

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Galautas-alegeri Presedintele României

Share This:

Dispozitie afisaj electoral-alegerea Presedintelui Romaniei 2019

Share This: