Informare SVSU

Share This:

Anunț de închiriere prin licitație publică deschisă a trupului de pășune Padină, Zăpode-Valea Găinii și Secu din domeniul public al comunei Gălăuțaș

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Gălăuțaș, Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita, telefon 0266/345.604, fax 0266/345712, e-mail: consgalautas@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: trupul de pășune Padină în suprafață de 75,39 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita; trupul de pășune Zăpode-Valea Găinii în suprafață de 35,95 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita și trupul de pășune Secu în suprafață de 31,47 ha, situat în extravilanul municipiului Toplița, județul Harghita, aparținând domeniului public al Comunei Gălăuțaș, conform H.C.L. nr. 37/11.04.2024 și O.U.G. nr. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport hârtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Gălăuțaș, din cadrul instituției.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei și se achită la caseria unității sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX, deschis la Trezoreria Toplița, CIF 4367981.
  3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 25/04/2024, ora 15.00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/05/2024, ora 12.00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Gălăuțaș, din Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita- Registratură.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/05/2024, ora 13.00, la sediul Căminului Cultural al Comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, cod 537120, județul Harghita.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, cod poștal 530132, adresa de e-mail: tr-harghita@just.ro; telefon 0266/371.616, Fax 0266/314.482.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12/04/2024

Share This:

Informare SVSU

Share This:

Comunicatul de presă al MADR privind starul campaniei APIA

CP_Campanie_depunere_Cerere-de-plata-2024_28.03.2024

Share This:

Buletinul de avertizare pentru prevenirea și combaterea dăunătorului, Gărgărița florilor de măr și păr

Buletin de avertizare nr 4 din 02 aprilie 2024

Share This:

Versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 „Modernizarea infrastructurii deirigații”, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru PoliticaAgricolă Comună 2023-2027 (PS PAC 2027).

Share This:

Informare publica SVSU- CE TREBUIE SA STIM DESPRE ALUNECARILE DE TEREN

Informare publica SVSU- CE TREBUIE SA STIM DESPRE ALUNECARILE DE TEREN

Share This:

Anunţ public

Comuna gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, str. Centru, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 13.02.2024, pentru proiectul Construire centrală electrică fotovoltaică în comuna Gălăuțaș, județul Harghita propus a fi amplasat în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, extravilan, nr. FN, identificat prin CF nr. 50805, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email: office@apmhr.anpm.ro .

Share This:

Informare publica SVSU

Share This:

Anunt important

Share This: