Relief

munte logo

Comuna Gălăuţaş se învecinează spre nord şi vest cu Municipiul Topliţa, la est cu comuna Sărmaş, iar la sud cu comuna Subcetate.

Aşezarea teritorială a comunei Gălăuţaş ocupă zona nord vestică a depresiunii
Giurgeului. Comuna se situează pe cursul superior al Mureşului şi se întinde către sud vest la o altitudine de 650 – 700 metri. Înălţimile cresc progresiv către vest până la altitudinea maximă de 1516 metri, atinsă de vârful Crucii. Toate satele comunei se situează pe partea stângă a râului Mureş către vest. Râul Mureş străbate comuna pe direcţia nord sud iar principalele văi se întind de la vest spre est. Condiţiile de relief sunt specifice atât zonelor depresionare intramontane, cât şi zonelor montane. Depresiunea Giurgeului se prezintă ca o vastă arie depresionară de origine tectonică, desfăşurându-se de-a lungul văii Mureşului, pe direcţia nord-sud, pe o lungime de aproximativ 75 km şi pe o lăţime de aproximativ 30 km. Teritoriul este reprezentat de zona montană cu păduri, păşuni, fâneţe şi terenuri arabile, cât şi de lunca majoră fertilă
a Mureşului. Pădurile se situează în partea sud vestică a comunei. Localitatea Gălăuţaş este amplasată
pe terasele râului Mureş în partea stângă unde se găseşte centrul comunei. În afara factorilor tectonici şi a activităţii vulcanice, la crearea aspectului morfologic al depresiunii a participat în mare măsură şi reţeaua hidrografică a Mureşului, eroziunea ei accentuând caracterul depresionar. Aspectul morfologic al văilor afluenţilor de pe partea dreaptă a Mureşului diferă mult faţă de cea a afluenţilor de pe partea stângă, datorită constituţiei diferite a formaţiunilor geologice care alcătuiesc cadrul depresiunii. Astfel, văile în formaţiuni cristaline de pe partea estică a depresiunii sunt largi şi adânci, iar cele care traversează complexul vulcano-sedimentar din partea vestică sunt scurte şi puţin adânci.

Vetrele localităţilor comunei Gălăuţaş sunt situate de-a lungul drumului naţional DN 12, respectiv de-a lungul drumurilor comunale. Localităţile se întind de-a lungul văilor pâraielor, dintre care cele mai importante sunt pârâul Gălăuţaş, pârâul Ursarilor, care reprezintă şi limita teritoriului administrativ
către sud, pârâul Ciotca, pârâul lui Vodă, pârâul Cristel, pârâul Ţiganilor şi pârâul Zăpode. Aceste pâraie traversează localităţile pe direcţia vest-est.

Comuna este traversată pe porţiuni de magistrala 316 Braşov-Deda-Războieni şi are o gară situată în localitatea Gălăuţaş. Suprafaţa căii ferate de pe teritoriul comunei Gălăuţaş este de 12.35 ha, iar calea ferată traversează teritoriul comunei de la borna km 176 + 813m până la borna km 180 +746m.
Drumul naţional DN 12 traversează o parte din localitatea Gălăuţaş în partea estică în zona numită Toleşeni.

Relieful comunei este format din lunci însoţite de terase joase şi fâşii de câmpii piemontane, care fac trecerea spre zonele montane înconjurătoare, creând cele mai favorabile condiţii pentru aşezările omeneşti, pentru dezvoltarea activităţilor economice, caracteristici care se evidenţiază în structura şi zonificarea vetrelor localităţilor, a dispunerii formei şi aşezării construcţiilor.

Share This:

Comments are closed.