Anunț de închiriere prin licitație publică deschisă a trupului de pășune Padină, Zăpode-Valea Găinii și Secu din domeniul public al comunei Gălăuțaș

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Gălăuțaș, Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita, telefon 0266/345.604, fax 0266/345712, e-mail: consgalautas@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: trupul de pășune Padină în suprafață de 75,39 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita; trupul de pășune Zăpode-Valea Găinii în suprafață de 35,95 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita și trupul de pășune Secu în suprafață de 31,47 ha, situat în extravilanul municipiului Toplița, județul Harghita, aparținând domeniului public al Comunei Gălăuțaș, conform H.C.L. nr. 37/11.04.2024 și O.U.G. nr. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport hârtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Gălăuțaș, din cadrul instituției.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei și se achită la caseria unității sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX, deschis la Trezoreria Toplița, CIF 4367981.
  3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 25/04/2024, ora 15.00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/05/2024, ora 12.00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Gălăuțaș, din Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita- Registratură.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/05/2024, ora 13.00, la sediul Căminului Cultural al Comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, cod 537120, județul Harghita.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, cod poștal 530132, adresa de e-mail: tr-harghita@just.ro; telefon 0266/371.616, Fax 0266/314.482.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12/04/2024

Share This:

Bookmark the permalink.