Anunt important

COMUNA GĂLĂUȚAȘ, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare-nu se supune evaluării impactului asupra mediului-de către A.P.M. Harghita, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Sistematizare orizontală Colonia I, în comuna Gălăuțaș, județul Harghita, propus pentru a fi realizat în comuna Gălăuțaș, sat Gălăuțaș, F.N. (C.F. nr. 50370), județul Harghita.

         Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția mediului Harghita, din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet office@apmhr.anpm.ro.

         Publicul interest poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita.

Share This:

Share This:

Alegeri Locale 2020

Share This:

Anunt important

Share This:

Publicatie de vanzare

Share This:

MODERNIZARE DRUM ȘI AMENAJARE PARCĂRI, DC75-CĂMINUL CU PROGRAM PRELUNGIT PRICHINDEL ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, JUDEȚUL HARGHITA

Share This:

MODERNIZAREA STAȚIEI DE EPURARE A LOCALITĂȚII GĂLĂUȚAȘ

Share This:

Recomandari pentru fermierii din sectorul vegetal

Share This:

Share This:

Share This:

ANUNT COLECTIV

În temeiul art.47 alin.(5) lit. b) și ale alin. (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili

 

Share This:

Share This:

Share This:

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020

Precizări privind aplicabilitatea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare de către autoritățile administrației publice locale:

 

 1. Prevederile art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, vizează prorogarea: în anul 2020, primul termen de plată pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloacele de transport de la 31 martie la 30 iunie.
 2. Precizăm faptul că și termenul pentru depunerea Raportului de evaluare este prorogat la primul termen de plată, adică 30 iunie 2020.
 3. VII din O.U.G. nr. 29/2020, vizează exclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere, care conform Codului de procedură fiscală se aplică doar pentru impozitele și taxele datorate bugetului de stat.

Pentru neplata la termen a impozitelor și taxelor locale se datorează un alt tip de accesorii, și anume majorări de întârziere.

În concluzie, prevederile art. VII alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 29/2020, nu se aplică impozitelor și taxelor locale.

 1. Art. VII alin. (3) și (4) se aplică impozitelor și taxelor locale în sensul că nu încep sau se suspendă executările silite prin poprire pe perioada stării de urgență și pe încă 30 de zile de la încetare, cu excepția titlurilor executorii stabilite prin hotărâre a instanței, rămasă definitivă ce a vizat și realizarea de infracțiuni.

Compartiment Taxe și Impozite Locale

COMUNA GĂLĂUȚAȘ

 

Share This:

LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE

LISTA FERMIERILOR IN VEDEREA DEPUNERII CERERILOR UNICE DE PLATA

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:: Comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr.1, judeţul Harghita, C.I.F. 4367981, telefon 0266-345604, fax 0266-345712, email consgalautas@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:: Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 100 din 28 .11.2019; conform O.U.G. nr. 57/2019; teren în suprafață de 1054 mp, proprietate publică a comunei Gălăuțaș, situat în cadrul u.a.t. Bilbor, județul Harghita, UP VI Gălăuțaș, amplasament silvic, carte funciară 50988, nr. cad. 50988%, aferent perimetrului Păltiniș Sud, județul Harghita, pentru exploatare apă minerală naturală, către societatea ce deține licență de exploatare.
 3. Informații privind documentația de atribuire:: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: documentația de atribuire va fi pusă la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare în acest sens, într-un exemplar, pe suport de hârtie, contra cost.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita. Persoană de contact: dl Țăran Ioan-viceprimar, tel 0266-345604.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:: 50 lei-contravaloare caiet de sarcini, la caseria Primăriei comunei Gălăuțaș sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Toplița.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:: 24/01/2020, ora 10,00.

 1. Informații privind ofertele:: 

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:: 05/02/2020, ora 15,00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:: Registratura Primăriei comunei Gălăuțaș (comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 1, județul Harghita).

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:: 1 exemplar.

 1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:: 06/02/2020, ora 11,00.Primăria comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, județul Harghita.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail aIe instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:: Judecătoria Toplița, str. Nicolae Bălcescu nr. 48, județul Harghita, tel. 0266-341230, jud-toplita@just.ro; 30 de zile de la comunicarea răspunsului primit din partea comisiei de soluționare a contestațiilor.
 3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: : 13/01/2020.

Share This:

Anunt important

Share This:

Ziua Nationala in comuna noastra!

Share This:

Delimitarea si numerotarea sectiilor de votare Galautas-alegeri Presedintele României

Share This:

Dispozitie afisaj electoral-alegerea Presedintelui Romaniei 2019

Share This:

Bun venit

În calitate de primar al comunei Gălăuțaș, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunităţii acestei comune, administraţiei publice locale şi al meu personal.

Ne dorim ca pe această cale să venim în sprijinul cetăţenilor, oferindu-le dreptul la informaţia produsă şi gestionată de administraţia publică locală şi în acelaşi timp să fim o fereastră deschisă permanent tuturor celor ce vor să ne cunoască comuna şi pe noi.
Mulţumesc în numele locuitorilor, vizitatorilor din ţară şi străinătate, pentru că aţi avut curiozitatea şi dorinţa de a afla cât mai multe despre noi, gândindu-vă poate că veţi descoperi oportunităţi de afaceri de orice natură, să sperăm că vă vor îndemna să investiţi în comuna noastră, asigurându-vă cu responsabilitate de existenţa unei administraţii publice locale deschise şi transparente.
Cu siguranţă în urma informaţiilor primite, veţi găsi măcar un lucru care vă va capta atenţia şi dorinţa de a cunoaşte pe viu frumuseţea unică a acestor meleaguri, oamenii prietenoşi, ospitalieri şi farmecul unei comune primitoare.    Vă invit, deci, locuitori ai comunei Gălăuțaș, să faceţi aprecieri şi propuneri privind dezideratele de viitor, iar noi ne vom strădui să le punem în practică, în folosul comunităţii noastre.
Pe dumneavoastră, oaspeţii noştri virtuali, vă invităm să ne cunoaşteţi, să ne înţelegeţi modul de viaţă, să ne fiţi alături la sărbători, să construim împreună viitorul comunei noastre. Devenind şi oaspeţi reali, venind la noi, vă veţi convinge de facilităţile şi oportunităţile de dezvoltare oferite de comuna noastră.

Cu stima,

Radu Țăran

Primarul Comunei Gălăuțaș

Județul Harghita

Share This: