Anunț de închiriere prin licitație publică deschisă a trupului de pășune Padină, Zăpode-Valea Găinii și Secu din domeniul public al comunei Gălăuțaș

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Gălăuțaș, Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita, telefon 0266/345.604, fax 0266/345712, e-mail: consgalautas@gmail.com.
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: trupul de pășune Padină în suprafață de 75,39 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita; trupul de pășune Zăpode-Valea Găinii în suprafață de 35,95 ha, situat în extravilanul comunei Gălăuțaș, județul Harghita și trupul de pășune Secu în suprafață de 31,47 ha, situat în extravilanul municipiului Toplița, județul Harghita, aparținând domeniului public al Comunei Gălăuțaș, conform H.C.L. nr. 37/11.04.2024 și O.U.G. nr. 57/2019.
 3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: pe suport hârtie sau prin mijloace electronice în baza unei solicitări scrise.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Registratura Comunei Gălăuțaș, din cadrul instituției.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 50 de lei și se achită la caseria unității sau prin ordin de plată în contul RO62TREZ35421E365000XXXX, deschis la Trezoreria Toplița, CIF 4367981.
  3.4. Data-limita pentru solicitarea clarificărilor: 25/04/2024, ora 15.00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 07/05/2024, ora 12.00
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Gălăuțaș, din Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, cod 537120, județul Harghita- Registratură.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 07/05/2024, ora 13.00, la sediul Căminului Cultural al Comunei Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, cod 537120, județul Harghita.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Harghita, municipiul Miercurea-Ciuc, str. Szasz Endre nr. 6, cod poștal 530132, adresa de e-mail: tr-harghita@just.ro; telefon 0266/371.616, Fax 0266/314.482.
 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 12/04/2024

Share This:

Informare SVSU

Share This:

Comunicatul de presă al MADR privind starul campaniei APIA

CP_Campanie_depunere_Cerere-de-plata-2024_28.03.2024

Share This:

Buletinul de avertizare pentru prevenirea și combaterea dăunătorului, Gărgărița florilor de măr și păr

Buletin de avertizare nr 4 din 02 aprilie 2024

Share This:

Versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru DR-25 „Modernizarea infrastructurii deirigații”, intervenție finanțată prin Planul Strategic pentru PoliticaAgricolă Comună 2023-2027 (PS PAC 2027).

Share This:

Informare publica SVSU- CE TREBUIE SA STIM DESPRE ALUNECARILE DE TEREN

Informare publica SVSU- CE TREBUIE SA STIM DESPRE ALUNECARILE DE TEREN

Share This:

Anunţ public

Comuna gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, str. Centru, nr. 1, jud. Harghita, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare – nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, din data de 13.02.2024, pentru proiectul Construire centrală electrică fotovoltaică în comuna Gălăuțaș, județul Harghita propus a fi amplasat în comuna Gălăuțaș, satul Gălăuțaș, extravilan, nr. FN, identificat prin CF nr. 50805, jud. Harghita.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr.43, în zilele de luni-joi, între orele 0800-1630 şi vineri între orele 0800-1400, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmhr.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Harghita, fax:0266-310041, email: office@apmhr.anpm.ro .

Share This:

Informare publica SVSU

Share This:

Anunt important

Share This:

Sărbători Fericite!!!

Share This:

Anunt importat S.V.S.U. GĂLĂUȚAȘ

Share This:

Anunt important

Share This:

Informare S.V.S.U.

Share This:

Anunt colectiv nr 5806 din 27.11.2023

ANUNT COLECTIV PRIN PUBLICITATE GALAUTAS NR 5806 DIN 27.11. 2023

Share This:

Informare SVSU

Share This:

Informare

Share This:

Informare publică

Share This:

Anunt colectiv nr 3776 din 9.08.2023

ANUNT COLECTIV IMPOZITE SI TAXE COMUNA GALAUTAS 2023

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important – Masuri in cazul producerii unei furtuni

Share This:

Anunt important!

Share This:

Informare publica

Share This:

Masuri pentru perioadele caniculare

Share This:

Informare publica

Share This:

Informare publica!!!

Share This:

Anunt

Share This:

Comunicate de presa: „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Share This:

Informare publica!!!

Share This:

Reguli de comportare rationala in cazul producerii unui seism

Share This:

Anunt important

Share This:

Anunt important

Share This:

ANUNT COLECTIV

ANUNT COLECTIV NR 6162 DIN 30.12.2022 PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE COMUNA GALAUTAS

Share This:

Hotărârea 494-27.07.2022

Share This:

DATE DE ACCES PLATA IMPOZITE TAXE SI AMENZI PRIN GHISEUL.RO

Share This:

Harta interactiva privind activele turistice din Regiunea Centru-România și Regiunea Centru- Moldova

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul _RO-MD-DE „Con-necting companies to increase export in tourism sector” _(„Conectarea companiilor în vederea
creșterii exporturilor în sectorul turismului”). Acest proiect este o inițiativă interregională, implementată în regiunile Centru din România _și Republica Moldova și are în vedere intensificarea parteneriatelor și a relațiilor comerciale, a transferului de cunoștințe și a schimburilor de experiență între organizațiile
active în domeniul turismului din cele două regiuni.

Pe lângă acțiunile concrete de cooperare și vizitele de studiu organizate în iunie 2022 și octombrie 2022, prin intermediul acestui proiect s-a avut în vedere crearea unui ghid de bune practici privind
marketingul în domeniul turismului și realizarea unei hărți interactive, activitate care a însemnat o înregistrare și o cartografiere a activelor turistice din cele două regiuni, cu evidențierea organizațiilor active în domeniul turismului. Harta interactivă poate fi accesată prin intermediul acestui link și
scopul ei este de a crește vizibilitatea organizațiilor de turism din cele două regiuni și a facilita dezvoltarea de colaborări de afaceri sau schimburi de bune practici.

Harta RO-MD

Share This:

ANUNT REGISTRUL DE EVIDENTĂ A SISTEMELOR INDIVIDUALE ADECVATE PENTRU COLECTAREA ȘI EPURAREA APELOR

Persoanele fizice sau juridice, care dețin un sistem individual adecvat de epurare/ colectare (o fosă septică) au obligația de a se înscrie, până în data de 30 Octombrie 2022, în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.
Formularul din atașament completat în funcție de tipul de sistem de colectare sau epurare pe care îl dețineți, se depune la registratura primăriei Galautas sau pe adresa de mail urbanism@primariagalautas.ro cu solicitarea de confirmare si transmiterea numărului de înregistrare.


 Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 714 din 26 mai 2022, proprietarii de fose septice au obligația de înscriere în Registru „în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare și/sau epurare a apelor uzate”.
În cazul celor care aveau o fosă septică sau o stație proprie de epurare la data aprobării hotărârii, termenul de înscriere în registru este de 180 de zile de la data intrării în vigoare a legii.
În conformitate cu respectiva hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcția, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea și întreținerea sistemelor individuale adecvate de colectare și epurare a apelor uzate, nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (2), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Share This:

Anunt important!!!

MApN recrutează candidați pentru ocuparea a 1695 de posturi de SOLDAT/GRADAT PROFESIONIST

Există un număr de 33 de locuri în unitățile militare din județul Harghita

Vă puteți înscrie până la data de 24 octombrie 2022

Condițiile minime de recrutare sunt următoarele:

Citeste mai mult

Share This:

CURSURI GRATUITE pentru tinerii NEETs

CURSURI GRATUITE pentru tinerii NEETs – Tineri fără loc de muncă, nu urmează niciun program educațional sau de formare -cu vârsta între 16 – 29 ani

 Telefon: 0730584637, 0786072068

E-mail: ultratrainingbv@gmail.com

 Ultra Training S.R.L., în parteneriat cu ASOCIATIA HERA – Hotarare-Egalitate-Respect-Atitudine, implementează proiectul „HERMES – Dezvolta-ti cariera profesionala POCU/909//2/4/150742, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 2- Îmbunatațirea situației tinerilor din categoria NEETs, pentru o perioadă de 24 luni, 09.09.2021-08.09.2023, în judeţele Braşov, Covasna, Sibiu, Harghita, Mureş, Alba. Programele de formare profesională care vor fi furnizate în cadrul proiectului sunt: agent de securitate, lucrător în comerț , operator introducere, validare si prelucrare date.

Share This:

COMUNICAT DE PRESA- AFIR pune la dispoziția fermierilor peste 15 milioane de euro pentru asigurarea culturilor, animalelor și plantelor

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță lansarea sesiunii de primire a cererilor de finanțare pentru submăsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020 (PNDR 2020). Sesiunea de depunere a solicitărilor de finanțare se va desfășura în perioada 9 august – 16 decembrie 2022.

Citeste mai mult

Share This:

Anunt important

Stimate locuitor al județului Harghita,

Este nevoie de cooperare pentru echilibrarea bugetului Consiliului
Județean Harghita.

Am dori să organizăm o consultare pentru a discuta propunerile de
amendamente la buget, la care sunteți invitat și dumneavoastră.

Consultarea va avea loc în sala de marmură a Consiliului Județean
Harghita (Piața Libertății nr. 5, Miercurea Ciuc), miercuri, de la
ora 13:00 la care vă rugăm să vă înregistrați:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq22WLSY2Y5k3rNU_rIq0r36sS9Pj9knpVJ7eF_dSeGKFGEg/viewform?usp=sf_link[1]

Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita – Hargita Megye Tanácsa – Harghita
County Council

530140 – Miercurea Ciuc – Csíkszereda, Piaţa Libertăţii nr. 5 –
Szabadság tér 5 szám, judeţul Harghita – Hargita megye

Telefon: +4-0266-207700

Fax: +4-0266-207703

E-mail: info@judetulharghita.roinfo@hargitamegye.ro,
info@harghitacounty.ro

Share This:

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR 3268 DIN 22.07.2022

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE NR 3268 DIN 22.07.2022

Share This:

Anunt colectiv nr 3143 din 13.07.2022

ANUNT COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 2022

Share This:

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A

DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Harghita anunță că la data de 27.06.2022 vor fi publicate documentele tehnice ale cadastrului din cadrul proiectului Servicii de înregistrare sistematică a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară finanțat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară,  din UAT GĂLĂUȚAȘ, județul Harghita”, în conformitate cu prevederile art.12 alin. (9^3) litera. a) și b) coroborat cu art.14 alin.(1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Documentele tehnice ale cadastrului vor fi afișate pentru o perioadă de 60 de zile, începând de 27.06.2027 până în 26.08.2022 la sediul căminului cultural din comuna Gălăuțaș, județul Harghita și pe pagina de internet a administrației publice locale, http://www.primariagalautas.ro,  iar la nivel central pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, http://www.ancpi.ro/pnccf/.

Cererile de rectificare formulate în legătură cu documentația publicată pot fi depuse la sediul căminului cultural din comuna Gălăuțaș, în zilele lucrătoare, între orele 9.00-16.00 pe perioada afișării, dar și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

A Hargita megyei Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Hivatal értesíti, hogy a 7-es, Kataszteri és Ingatlannyilvántartási törvény, 12 cikkely, (93) bekezdésének és a 14 cikkely, (1) bekezdésének értelmében, 2022.06.27-én kifüggesztődnek a Galócás községben végzett, a Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Program által finanszírozott Integrált Kataszteri és Földhivatali Rendszerbe történő ingatlanbejegyzési szolgáltatások keretében leadott kataszteri dokumentumok.

A műszaki dokumentáció 60 napos kifüggesztése 2022.06.27-től kezdődően 2022.08.26-ig a galócási kultúrotthonban, valamint a helyi közigazgatás honlapján,  és az Országos Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Ügynökség által erre a célra létrehozott speciális honlapján lesz megtekinthető.

Az esetleges hibakiigazítási kéréseket, a galócási kultúrotthonban tehetik le, munkanapokon 9-16 óra között, valamint az Országos Kataszteri és Ingatlanyilvántartási Ügynökség (ANCPI) honlapján.

A Nemzeti Kataszteri és Ingatlannyilvántartási Programmal (PNCCF) kapcsolatos információk az ANCPI honlapján érhetők el: http://www.ancpi.ro/pnccf/

Share This:

Recomandari pe timpul caniculei

Share This:

ANUNȚ PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI SISTEMATIC AL COMUNEI GALAUTAS

Comuna GALAUTAS, având în vedere înștiințarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară HARGHITA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru toate imobilele private si publice din teritoriul administrativ pentru o perioada de 60 de zile în care toate persoanele interesate le pot consulta, conform Art.14, alin (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 27.06.2022.

Data de sfârșit a afișării:  26.08.2022.

Locul și adresa unde pot fi consultate documentele: Caminul Cultural Galautas

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Caminului cultural Galautas.

Alte informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține de pe site-un ANCPI la adrese www.ancpi.ro/pnccf/ și de pe pagina Comunei Galautas, la adresa http://www.primariagalautas.ro/.

Share This:

ANUNT

În vederea realizării unei rezerve de personal pentru asigurarea nevoilor de
încadrare cu subofițer operator „112” la U.M. 0732 Miercurea Ciuc, domeniul operare
apeluri de urgenţă, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale organizează concurs de selecţie.

Citeste mai mult

Share This:

Muzeu SilviCULTURAL-Proiect de cooperare interteritorială, între GAL-uri

      

Regulament de înscriere si selecție participanți la tabere

Share This:

Anunt important

Recensământul este o acțiune care se desfășoară în toate țările Uniunii Europene. În România, Recensământul populației și locuințelor se desfășoară potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Recensământul populației și locuințelor a început pe 14 martie și va fi factorul determinant pentru următorii 10 ani în dezvoltarea comunităților noastre. Până la data de 15 mai putem să lucrăm la prima etapă și să arătăm că liderii tuturor localităților din județul Harghita pot lua în serios oportunitățile strategice și cu atitudinea corectă, pot obține rezultate bune. Pentru prima dată în România recensământul va fi 100% informatizat, oferindu-se posibilitatea autorecenzării, care se va realiza online de pe orice telefon mobil inteligent, tabletă sau calculator cu acces la internet. Chestionarul pentru autorecenzare va fi disponibil în limba română, în limbile minorităților naționale și în limba engleză.

Efectele unui recensământ de succes vor avea implicații benefice majore pentru noi și generațiile următoare, prin distribuirea corectă și eficientă a fondurilor bugetare, prin elaborarea de proiecte relevante, prin asigurarea reprezentativității comunităților și prin implementarea de politici publice utile. Majoritatea politicilor publice beneficiază de pe urma rezultatelor recensământului. Acestea pot fi, de exemplu: politicile sociale (educația, sănătatea populației, îmbunătățirea condițiilor de locuit, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și reducere a șomajului și, implicit, a sărăciei), politicile familiale, politicile privind migrația, politicile de dezvoltare a mediului rural, politicile economice (fondul de locuințe, accesul la rețeaua de apă, la energie electrică, îmbunătățirea rețelelor de transport intra- și inter-urban) sau politicile privind sprijinul statului pentru minoritățile etnice și cultele religioase.

Share This:

Anunt important

Comuna Gălăuțaș, cu sediul în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 1, judetul Harghita, cod fiscal 4367981,   anunță închirierea prin procedura de atribuire directă a terenurilor categoria de folosință fâneață care aparțin domeniului privat al comunei Gălăuțaș:

Citeste mai mult

Share This:

Anunt important

INSTRUIRE FERMIERI (1)

Share This:

RPL

https://www.recensamantromania.ro/

Share This:

Strategia Județeană de Tineret pentru perioada 2023-2030

Consiliul Județean Harghita intenționează să elaboreze în acest an Strategia Județeană de Tineret pentru perioada 2023-2030. O primă etapă a strategiei constă în colectarea de informații prin intermediul chestionarului atașat, scopul fiind identificarea nevoilor tinerilor din județ astfel încât strategia să fie adaptată acestora.

Chestionarul este anonim, durata de completare este de aproximativ 15 minute, data limită fiind 7 martie 2022.

Pentru a obține o imagine cât mai clară a nevoilor, cererilor, problemelor și percepțiilor tinerilor, avem rugămintea ca prin intermediul propriilor pagini de socializare, grupuri interne, să le transmiteți tinerilor din localitate acest chestionar, încurajându-i să-l completeze.

RO chestionar: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfdKoUDUFz4Cx8Cnbddbz_pBkdfdJG_BWKIIcyoXvo0v8Y0Q/viewform?usp=sf_link

Share This:

Anunt recrutare recenzor RPL2021+model cerere

Anexa 5

Anunț privind înscrierea candidaților pentru personal de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente recensământului populației și locuințelor runda 2021 în teritoriu

Citeste mai mult

Share This:

ANUNŢ PRIVIND REGISTRUL AGRICOL 2022 COMUNA GĂLĂUŢAŞ

Share This:

Anunt important

Asistent medical

 

Locul de muncă: Gălăuțaș

Modul de angajare: determinat, normă întreagă – 8 ore pe zi

Angajator: Asociţia Caritas Alba Iulia, Departamentul Socio-medical, Îngrijire medicală şi asistenţă socială la domiciliu Echipa Toplita

 

Sarcini:

 • organizarea şi efectuarea activităţilor de îngrijiri la domiciliu, îngrijire de bază, îngrijire medicala şi a altor servicii (conform pachetului de servicii);
 • luarea în evidență a paciențiilor împreună cu asistentul şef, sau înlocuitorul ei, și asistentul social, respectiv întocmirea corectă și completă a documentației de îngrijire;
 • administrarea activităţilor;
 • participarea la cursuri de formare, utilizând cunoștințele dobândite în activitățile de îngrijire zilnică în beneficiul persoanelor îngrijite
 • introducerea datelor pe calculator

 

Cerințe:

 • studii postliceale de specialitate, bacalaureat;
 • certificat de membru OAMMR, cu viza valabilă
 • permis de conducere cat. B;
 • abilitati de comunicare in limba romana si limba maghiara
 • abilitați de comunicare si organizare;
 • capacitatea şi disponibilitatea de a lucra independent şi în echipă;
 • capacitatea şi disponibilitatea de a lucra cu timp de muncă flexibil;
 • sensibilitate şi responsabilitate socială, fiabilitate, spirit inovator, punctualitate;
 • competențe informatice (MS Office)
 • spirit creștin;

 

Reprezintă avantaj:  experiență profesională în domeniu.

 

Oferim:

 • relaţie de muncă pe termen lung la o organizaţie stabilă;
 • posibilitate de formare profesioanlă;
 • o cultură organizaţională orientat spre om;
 • program de integrare (mentorat);
 • un ambient plăcut, familiar şi spirit de echipă.

 

Documente necesare:

 • CV-ul profesional ;
 • copie după diplome.

 

 

Informații: Adam Paula, Tel: 0732 830 074,

Dosarul de candidatură se poate transmite electronic email: jobs@caritas-ab.ro, până 31 ianuarie 2022.

Comisia își rezervă dreptul de preselecție a candidaților și  dacă este necesar proba practică pe teren.

 

 

Share This:

Informare privind consumatorii vulnerabili-Asistenta Sociala

 

Revenire: Broșură de informare pentru consumatorii vulnerabili

Stimată doamnă/ Stimate domnule primar,

Revenim la dumneavoastră cu rugămintea să amânați tipărirea și diseminarea broșurii de informare pentru consumatorii vulnerabili, elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și transmisă în data de 14 octombrie 2021.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a revenit asupra solicitării inițiale cu următoarele informații:

„Dacă în privința consumatorului vulnerabil, așa cum sunt reglementate măsurile prevăzute de Legea nr.226/2021 nu sunt modificări, textul transmis fiind în conformitate cu prevederile legale, în privința informațiilor care privesc schema de compensare pentru clienții casnici, alții decât consumatorii vulnerabili, reglementată prin OUG nr.118/2021, Parlamentul a introdus unele amendamente prin care se modifică condițiile de aplicare a schemei de compensare și limitele acestei scheme.

Regretăm situația, însă este necesar ca populația să fie informată corect asupra drepturilor de care poate beneficia cel puțin în acest sezon rece.

În momentul în care avem varianta finală a legii de aprobare a OUG nr.118/2021, vom reveni cu noi informații și cu un nou text pentru a fi diseminat către populație”.

Vă mulțumim pentru înțelegere.

Cu stimă,

Măriuca PETRE

Manager relații publice și comunicare

Asociația Comunelor din România

Strada Constantin Noica, nr. 130

Sector 6, Bucureşti

Cod poştal:  060055

Tel mobil: 0743.280.566

Tel/Fax: +40 21 311 99 69

Website: www.acor.ro

ENERGIE_PLIANT_4_FOLD_OCTOMBRIE_v3

Share This:

ANUNT IMPORTANT

     Având în vedere lucrările ce urmează a fi executate pe Drumul Comunal Cimitir Romano-Catolic-Sat Prelucă (rigolă de acostament, rigolă carosabilă), drumul va fi închis în zona Cimitirului Romano-Catolic în perioada 30 august-02 septembrie 2021.

 

           Vă mulțumim pentru înțelegere!

                  Primăria Comunei Gălăuțaș

Share This:

ANUNȚ IN ATENȚIA LOCUITORILOR COMUNEI GĂLĂUȚAȘ

AVÂND ÎN VEDERE AVARIA MAJORĂ APĂRUTĂ LA SISTEMUL DE POMPARE  DE LA PUȚUL FORAT DIN COMUNA GĂLĂUȚAȘ, CE ASIGURĂ APA POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, VĂ INFORMĂM CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE  30 IULIE 2021, ORELE 18,00, ÎN COMUNA GĂLĂUȚAȘ NU SE VA MAI FURNIZA APA POTABILĂ PRIN SISTEMUL CENTRALIZAT PÂNĂ LA REMEDIEREA AVARIEI.

APA MENAJERĂ PENTRU POPULAȚIA COMUNEI GĂLĂUȚAȘ SE VA ASIGURA DE CĂTRE SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ CU AJUTORUL UNEI AUTOSPECIALE DE TRANSPORT APĂ DIN DOTARE  ȘI A UNEI AUTOCISTERNE ȘI PRIN REZERVOARELE DE 1000 LITRI AMPLASATE ÎN DIVERSE PUNCTE ALE LOCALITĂȚII.

PROGRAMUL DE DISTRIBUIRE A APEI MENAJERE CU AJUTORUL CISTERNELOR ESTE URMĂTORUL:

-ÎNTRE ORELE 8-9;

-ÎNTRE ORELE 17-18 A FIECĂREI ZI, PÂNĂ LA REMEDIEREA AVARIEI. 

       RECIPIENTELE PENTRU APĂ MENAJERĂ VOR FI AMPLASATE ASTFEL:

BLOCURILE VECHI: 2 BUCĂȚI;

-COLONIA I : 1 BUCATĂ;

-COLONIA II (ZONA DISPENSARULUI MEDICAL): 1 BUC.

SE VA SUPLIMENTA NUMĂRUL DE RECIPIENTE CU 4 BUCĂȚI PENTRU A FI DISPUSE ÎN ALTE ZONE ALE LOCALITĂȚII ȘI CU AJUTORUL CELOR DOUĂ UTILAJE DE TRANSPORT APĂ SE VOR COMPLETA RECIPIENTELE CU APĂ MENAJERĂ ORI DE CÂTE ORI ESTE NEVOIE .

PENTRU CETĂȚENII COMUNEI GĂLĂUȚAȘ CARE AU ANIMALE ÎN GOSPODĂRIE SE RECOMANDĂ A SE ASIGURA APA PENTRU ADĂPATUL ANIMALELOR DIN IZVOARELE DE PE RAZA LOCALITĂȚII.

CETĂȚENII SUNT RUGAȚI SĂ FOLOSEASCĂ APA POTABILĂ DIN FÂNTÂNILE EXISTENTE PE RAZA LOCALITĂȚII, DE LA IZVOARE SAU PRIN PROCURARE DE LA AGENȚII ECONOMICI.

CEI CARE CUNOSC PERSOANE VULNERABILE CARE S-A PUTEA AFLA ÎN RISC DATORITA FAPTULUI CA NU SE POT DEPLASA SI NU AU APARTINATORI CARE SA-I AJUTE, PENTRU A SE APROVIZONA CU APĂ MENAJERĂ SI POTABILĂ, SĂ ANUNȚE PRIN ORICE MIJLOACE AUTORITATEA LOCALĂ SAU SA SPRIJINE ACESTE PERSOANE PRIN ACȚIUNI DE VOLUNTARIAT.

UTILIZATORII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ AU OBLIGAȚIA SĂ ASIGURE ETANȘAREA INSTALAȚIILOR INTERIOARE PROPRII PRIN ÎNCHIDEREA TUTUROR VANELOR ȘI ROBINETELOR, PENTRU EVITAREA INUNDĂRII SPAȚIULUI LA RELUAREA FURNIZĂRII APEI, ȘI SĂ IA MĂSURI DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA AVARIERII APARATAJELOR ȘI MAȘINILOR.

DEFECȚIUNILE LA SISTEMUL DE POMPARE VOR FI REMEDIATE ÎN CEL MAI SCURT TIMP POSIBIL.

 

VĂ MULȚUMIM  PENTRU ÎNȚELEGERE!

 

 

Share This:

Anunt nr. 2842 din 8.07.2021 pentru ocupare functii contractuale vacante de executie in cadrul SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE AL COMUNEI GALAUTAS

Anunt-nr.-2842-din-8.07.2021

Share This:

Anunt convocare adunare proprietari de terenuri din Comuna Galautas

Data anunțului: 06.07.2021

Nr.   2810/06.07.2021

             Potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, din componența comisiilor locale (comunale, orășenești sau municipale, după caz) fac parte și 2-4 reprezentanți ai foștilor proprietari deposedați sau moștenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal.

Conform Hotărârii Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr.   43 din 30.06.2021, privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri, cu scopul alegerii reprezentanților în Comisia Locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gălăuțaș, se convoacă adunarea proprietarilor de terenuri din comuna Gălăuțaș, formată din foștii proprietari deposedaţi sau moştenitorii acestora care au solicitat terenuri în termenul legal în baza legilor fondului funciar, pentru desemnarea a doi reprezentanți ai acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Gălăuțaș, în ziua de 19 iulie 2021, ora 11,00 la Căminul Cultural al comunei Gălăuțaș, Sala de spectacole, din comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, județul Harghita.

 

Dacă nu se întrunește majoritatea proprietarilor, adunarea va fi convocată pentru data de 6 august 2021, ora 11,00 la Căminul Cultural al comunei Gălăuțaș, Sala de spectacole, din comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 5, județul Harghita.

 

Primar
Țăran Radu

Share This:

Decizia 1 si 2 din 2021 privind virusul gripei aviare

 Deciziile 1 şi 2 luate de către Centrul Naţional de Combatere a Bolii, privind măsurile adoptate în vederea prevenirii răspândirii virusului influenţei aviare (gripei aviare) la păsările domestice de pe teritoriul naţional.

Share This:

Instiintare AFIR- submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” dedicată celor din diaspora.

Share This:

ÎN ATENŢIA PERSOANELOR CARE DEŢIN IMOBILE PE RAZA COMUNEI GĂLĂUŢAŞ

Măsurătorile pentru intabularea terenurilor prin programul de cadastru general continuă din data de 17.05.2021 în zonele CIȘC și TUFE . Persoanele care au proprietăți în aceste zone și care nu au fost măsurate anterior sunt rugate să contacteze telefonic la numărul 0755480630, Bogdan Vodă (regristru agricol comuna Gălăuțaș) pentru informații și programări.

Share This:

Anunt important

Share This:

Comunicat de presa făcut de către AFIR cu privire la prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” dedicată celor din diaspora

Share This:

Primăria Comunei Gălăuțaș vă urează Paște fericit!

Share This:

Anunt post vacant-ocuparea funcției contractuale de conducere vacante de Sef Serviciu din cadrul serviciului Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de alimentare cu apă și de Canalizare a comunei Gălăuțaș

Share This:

Tabel nr 1471 din 08.04.2021 privind rezultatul selectiei dosarelor-Sef serviciu public de Alimentare cu Apa si Canalizare

Share This: